Contact Us     |     My Account     |     Checkout

BOX INSTRUCTION

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ในกล่อง Santa's Love
product_16_dec_energyrice

1) Mekhala Living Organic Energy Rice 1KG

ขาวออรแกนิคเมขลาจากจังหวัดเชียงใหม มีสีสันดึงดูดจากขาวเกรดพรีเมี่ยมสีแดง น้ําตาล และดํา อีกทั้งเมล็ดธัญพืชที่มีคุณคาอยางเมล็ดงาดําและขาว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ที่ใหความสมดุลที่ดีระหวางคารโบไฮเดรตและโปรตีน วัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่คัดสรรมา เพื่อใหไดครบทั้งรสชาติและคุณภาพ

อรอยกันไดทั้งครอบครัวดวยแพ็คใหญจุใจถึง 1 กิโลกรัม

product_16_dec_cocoshine

2) Cocoshine Coconut Oil Liquid Dishwashing 500ml

น้ํายาลางจานออรแกนิคท่ีมีสวนผสมจากน้ําหมักและน้ํามันมะพราว เพิ่มความออนโยน ลดการระคายเคืองตอผิวเวลาลางจาน ไรสารตกคางท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ กลิ่นหอมจากตะไครและมะนาว

*รุนใหม ฝาแบบบีบ

product_16_dec_beewax

3) Herbpiness Apple & Melon Beeswax

แวกซหอมแหงความสุขจาก Herbpiness กล่ิน แอปเปล & เมลอน ดวยกลิ่นหอมเปรี้ยวๆ ปนหวานละมุนของผลไม ทําใหรูสึกสดชื่น ชวยคลายความรูสึกซึมเศราและออนลา เปนผลิตภัณฑทําดวยมือ ใชวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ ทําจาก beeswax ไขผ้ึงธรรมชาติ 100% ประดับดวยสมุนไพรหรือพืชพันธุที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ ผสมผสานกับกล่ินหอมจากน้ํามันหอมระเหยแทและน้ําหอมคุณภาพสูง เหมาะกับพื้นท่ีเล็กๆ จะยิ่งชวยใหความหอมยาวนานยิ่งขึ้น เชน ในหองน้ํา ในตูเสื้อผา ในลิ้นชัก ในกระเปา หรือสามารถแขวนตกแตงเพื่อความงาม และมีกลิ่นหอมออนๆ ไดในหองนอน และในหองรับแขก

product_16_dec_darbo

4) Darbo Reform Fruit Spreads - Raspberry 330g

แยมราสเบอรรี่จาก Darbo ที่ใชสารแทนความหวานแทนการใชน้ําตาล แตยังคงความอรอยกลมกลอมของวัตถุดิบชั้นเยี่ยม สูตรลับของ Darbo ที่มีมานานตั้งแตค.ศ. 1879 ผูเปนเบาหวานสามารถบริโภคได แคลอรี่ต่ําและยังไรสารกลูเตนอีกดวย

product_16_dec_chiwadi

5) Chiwadi Coconut Flower Honey Vinegar 30ml

น้ําสมสายชูหมักไซเดอรจากดอกมะพราวอินทรียและน้ําผึ้งที่ผานการหมักดีที่สุด ทําใหเกิดคุณลักษณะน้ําสมสายชูที่เขมขนปานกลาง มีเสนหของกล่ินท่ีหอมจากมะพราว ดื่มเพื่อสุขภาพงายๆเพียงเจือจางดวยโซดาเย็น 2-3 เทา

product_16_dec_bathbomb

6) Mali House Bath Bomb Strawberry Champagne 150g

Bath Bomb สําหรับแชตัวในอาง จากมาลีเฮาส ที่ปราศจากสวนผสมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ดีเกลือฝร่ังมุงเนนเพื่อความผอนคลายและการไหลเวียนของเลือด เบคกิ้งโซดาจะชวยขจัดแบคทีเรียท่ีสะสมตามชั้นผิวหนัง น้ํามันมะกอกและน้ํามันหอมระเหยชวยบํารุงผิวใหผิวนุมเนียน ชุมช้ืน ไรสารลดแรงจึงผิวที่เปนอันตรายหรือสรางความระคายเคืองทำให้การทำสปาที่บ้านหลังการทำงานที่เหนื่อยล้าไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป แช่ตัวก็ดี แต่ถ้าบ้านใครไม่มีอ่างแช่น้ำ เพียงรองน้ำใส่กาละมังแล้วโยน bath bomb ลงไป ก็พร้อมแช่เท้าให้ฟินกันก่อนนอนได้ง่ายๆ

product_16_dec_peko

7) PekoPeko Matcha Almond 100g

เปกโกะๆ ภาษาญี่ปุนแปลวา หิว ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจมาจากรานขายขนมในเมืองเกียวโต จึงไดนําสูตรมาพัฒนาตอเปนขนมที่อรอยและดีตอสุขภาพ แถมยังถูกปากคนไทยอีกดวย

วัตถุดิบนําเขาจากญี่ปุนเพื่อคงคุณภาพและรสชาติดั้งเดิม อรอยงายๆ เพียงเปดฝา..เทผงชาเขียว..เขยาใหเขากัน ก็พรอมอรอยไดทุกที่ทุกเวลา

product_16_dec_santa

8) M2Box Santa!

ชิ้นท่ี 8 เปนของขวัญในเทศกาลแหงความสุขป 2016 น้ีจากเรา M2Box ขอสงความสุขผาน Santa ตัวนอยไปถึงสมาชิกทุกๆทาน และเตรียมตัวรับปใหมที่จะถึงนี้อยางสดชื่น สุขภาพดี ไปพรอมๆกันนะคะ

LAST CHANCE TO ORDER !!!

โอกาสสุดท้ายในการสั่งกล่อง Santa's Love Box กดสั่งเลย!